Your browser does not support JavaScript!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
狂賀∼∼本校三年忠班楊兆瑞同學96年基測英文滿分,基測總分267分
賀∼本校96年基測排名臺東縣第五名